Radomski klub miłośników samochodów terenowych

Tor 4×4 Radom

Regulamin korzystania z terenowego Toru 4×4 Radom przeznaczonego do jazdy samochodami terenowymi i rowerami górskimi  

1. Wszyscy użytkownicy toru mają obowiązek zapoznania się z poniższym regulaminem przed przystąpieniem do korzystania z niego. Niezapoznanie się z regulaminem nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.  

2. Z toru można korzystać od godziny 8.00 do zmierzchu.  

3. TOR DO JAZDY SAMOCHODAMI TERENOWYMI, zwany dalej TOREM 4×4 RADOM, przeznaczony jest do jazdy:

3.1. pojazdami mechanicznymi o całkowitej masie dopuszczalnej 3,5t posiadającymi sprawny napęd na obie osie (tzw. napęd 4×4)

3.2. rowerami górskimi.  

4.Pojazd wjeżdżający na TOR musi stanem technicznym i wyposażeniem odpowiadać normom kodeksu drogowego, posiadać ważne badanie techniczne, ubezpieczenie OC i NW, każdy kierowca musi posiadać ważne prawo jazdy. Użytkownicy toru zobowiązani są do zapięcia pasów bezpieczeństwa i włączenia świateł mijania.  

5. Na terenie toru obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/godz. oraz pierwszeństwo dla osób pieszych.  

6. Punkty 2, 4 i 5 nie dotyczą prób prędkościowych i terenowych przeprowadzanych w ramach imprez organizowanych przez administratora terenu.  

7. Wszystkie osoby na terenie TORU 4X4 RADOM korzystają z niego i przebywają na nim na własną odpowiedzialność.  

8. Osoby niepełnoletnie są obowiązane przebywać na terenie TORU 4X4 RADOM pod opieką osoby dorosłej.  

9. W przypadku korzystania z TORU 4X4 RADOM osób niepełnoletnich, odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.  

10. Bezwzględnie zabronione są:

  • jazda po spożyciu alkoholu lub podobnie działających środków
  • jazda poza wyznaczonymi trasami przejazdu,
  • przejeżdżania przez zewnętrzne bandy ochronne oraz bandy na trasie przejazdu
  • jazda w kierunku przeciwnym do wyznaczonego
  • wyprzedzania innych pojazdów na trasie przejazdu
  • stwarzanie zagrożenia i nieprawidłowe zachowanie w stosunku do ? innych osób korzystających z toru.
  • wjazd motocyklami jedno i dwu śladowymi (quadami) bez zgody administratora terenu.
  • biwakowanie, rozpalanie ognisk i grillowanie bez zgody administratora terenu.
  • wywożenie na obszar terenu jakichkolwiek odpadów (śmieci)

11. Wszyscy przebywający i korzystający z TORU 4X4 RADOM obowiązani są do natychmiastowego podporządkowania się uwagom osób upoważnionych do nadzoru oraz stosowania się do ich zaleceń.  

12. Korzystający i przebywający na TORZE 4X4 RADOM zobowiązani są do ograniczenia do minimum uciążliwości wynikających z eksploatacji, zachowania porządku i czystości oraz podjęcia starań mających na celu zachowanie naturalnego środowiska.  

13. Obowiązuje zakaz celowego działania na szkodę innych użytkowników toru, niszczenia obiektu lub jego wyposażenia, a także bezwzględny zakaz zaśmiecania.  

14. Osoby, które w jakikolwiek sposób będą zakłócać porządek, utrudniać pobyt innym użytkownikom oraz nie stosujące się do niniejszego regulaminu będą usuwane z toru 4X4 RADOM przez upoważnione osoby za pośrednictwem Straży Miejskiej i Policji  

15. Za szkody powstałe podczas przebywania na terenie TORU 4X4 RADOM odpowiedzialność ponoszą osoby, które je spowodowały. Ewentualne wypadki, kolizje itp. traktowane będą tak ja wypadek drogowy.  

16. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa o ruchu drogowym i kodeksu cywilnego.  

17. Do podporządkowania się zapisom tego regulaminu są zobowiązani wszyscy korzystający i przebywający na torze 4×4 RADOM.  

18. Prosimy nie niszczyć i nie zaśmiecać toru 4X4 RADOM, powstał on tylko dzięki pracy i staraniom Klubu Miłośników Samochodów Terenowych 4×4 Radom na terenie udostępnionym przez Urząd Miasta Radomia.